DENNÁ PONUKA, KURZY & VÝSLEDKOVÝ SERVIS

 

...KOCKY SÚ HODENÉ

 

 


Platba____Platba


POVEDZ PRIATEĽOVI

DARUJTE...

 

Livescore.in


SPOPLATNENÝ OBSAH » OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky tvoria a upravujú vzťah medzi Prevádzkovateľom (definované nižšie) a všetkými zúčastnenými stranami, ktoré vstupujú na túto webovú stránku a využívajú jej funkcie a obsah akýmkoľvek spôsobom. Tieto obchodné podmienky platia na internetovom portáli www.sporttip.sk.

 

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi prevádzkovateľom na jednej strane a spotrebiteľom/zákazníkom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

 

ČASŤ A. - Kurzové stávky

 

1.   Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ/zákazník je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Zmluva o poskytnutí služby je záväzkový vzťah, z ktorého vznikne poskytovateľovi služby povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednané služby za dohodnutých podmienok a objednávateľovi povinnosť za poskytnuté služby poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu.

Služba – službou sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie zasielanie/sprístupnenie tipov prevádzkovateľom na výsledky športových zápasov odohrávajúcich sa na celom svete, a to za dohodnutú úplatu. Tipy sú výlučne poradenského a odporúčacieho charakteru, a prevádzkovateľ nezodpovedá zákazníkovi ani žiadnej tretej osobe za akúkoľvek škodu spôsobenú, či už priamo alebo nepriamo, použitím akéhokoľvek tipu či informácie získanej v rámci portálu www.sporttip.sk.

 

2.   Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Podmienkou využívania služieb prevádzkovateľa je dovŕšenie 18. roku veku objednávateľa.

 

Je zakázané akokoľvek šíriť získané informácie (tipy) v rámci poskytnutej služby. V prípade porušenia tohto zákazu je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť užívateľský účet zákazníka bez akejkoľvek náhrady a má nárok na úhradu škody porušením tohto zákazu vzniknutú.

 

Zákazník má možnosť zakúpiť si prostredníctvom portálu produkt v podobe prístupu k aktuálnym tipom sprístupnených na portáli www.sporttip.sk na ním vybranú dobu, ktoré mu budú sprístupnené po zadaní prihlasovacích údajov zaslaných prevádzkovateľom na email zákazníka uvedený v objednávke.

Zákazník si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.sporttip.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". Pre účely riadneho dokončenia objednávkového procesu je zákazník povinný sa zaregistrovať, a to prostredníctvom registračného formuláru, v rámci ktorého vyplní nutné údaje požadované v registračnom formulári (meno, priezvisko, email, atď....). Pre úspešné dokončenie objednávkového procesu, je zákazník povinný vyplniť ďalšie údaje potrebné pre úspešné dokončenie objednávky (napr. spôsob platby, apod....) a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“.

 

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového portálu www.sporttip.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom súhlasu pred odoslaním objednávky.

 

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu na internetovom portáli www.sporttip.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky objednávateľom a prijatím objednávky prevádzkovateľom. Toto prijatie prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email objednávateľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

 

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane prevádzkovateľa ani zákazníka, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

3.   Ceny

 

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Všetky akciové ceny platia do doby vyznačenej u konkrétneho produktu prevádzkovateľa.

 

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

4.   Platobné podmienky

 

Cenu za poskytnutie služieb môže zákazník uhradiť prevádzkovateľovi prostredníctvom platobnej brány GOPAY. Cena za využitie služby spôsobu platby bude vždy uvedená v objednávkovom procese v závislosti od podmienok spoločnosti GOPAY (najbežnejšie 0 EUR). Platby sú vykonávané v mene Euro.

 

5.   Dodanie služieb

 

Objednané služby v podobe zaslania prihlasovacích údajov k sprístupneniu tipov na zákazníkom vybranú dobu na portáli budú zákazníkovi dodané bez zbytočného odkladu po pripísaní čiastky na účet prevádzkovateľa, najneskôr však do 24 hodín od pripísania čiastky. Výnimkou je situácia, ak zákazník pred odoslaním objednávky neodklikne aktívnym odklikom súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím zákonnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie, s tým, že stráca nárok na odstúpenie, v zmysle čl. 7. týchto obchodných podmienok, v tom prípade budú prihlasovacie údaje poskytnuté zákazníkovi najneskôr do 24 hodín od márneho uplynutia tejto lehoty.

Prístup na portáli bude sprístupnený od momentu doručenia prihlasovacích údajov zákazníkovi. Plynutie a koniec lehoty, počas ktorej budú zákazníkovi tipy na portáli po zadaní prihlasovacích údajov sprístupnené uplynie, sa počíta odo dňa nasledujúceho po dni, kedy boli zákazníkovi doručené prihlasovacie údaje zákazníkovi. (Napr. prístup na 30 dní, 1.1.2016 doručené údaje = aktívny prístup, lehota sa počíta od 2.1.2016 a koniec tejto doby je 31.1.2016).

Prevádzkovateľ je povinný zverejniť minimálne 2 tipy, teda tipy na 2 rôzne zápasy za deň, a to na zápasy konajúce sa ten istý konkrétny deň. Horná hranica počtu tipov na deň nie je obmedzená.  Výnimkou môžu byť objektívne príčiny, ako napríklad technické problémy na zariadeniach prevádzkovateľa, prevádzkovateľa webu, tretích strán, vyššia moc a pod. V takýchto prípadoch sa plnenie služby voči zákazníkovi predĺži o toto obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejňovať na svojich stránkach tipy počas štátnych sviatkov a dní, kedy je zakázané prevádzkovanie kurzových stávok a lotérií. O tieto dni sa plnenie služby voči zákazníkovi nepredlžuje.

Prevádzkovateľ na svojich stránkach zverejňuje štatistiku (históriu) svojich tipov, ako podklad pre rozhodovanie sa zákazníkov k objednaniu služby, a to v rozsahu minimálne jeden mesiac spätne od aktuálneho dátumu. Táto štatistika  môže byť neskôr nahradená umiestnením na niektorom verifikačnom portáli tretích strán.

 

6.   Reklamácia služieb

 

Poskytovateľ služieb je povinný poskytnúť služby objednávateľovi bežným spôsobom, riadne a včas a za dohodnutú cenu.

 

Zákazník - spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, resp. pre účely bezodkladného vybavenia reklamácie emailom na email uvedený nižšie prípadne telefonicky. V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu uplatní objednávateľ reklamáciu s popisom nedostatku a kópiou dokladu o zaplatení na adresu prevádzkovateľa: Miroslav Macej ASMMAC, Pražská 9, 04011 Košice-Západ, e-mail: info@sporttip.sk.

 

Poskytovateľ služby je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

 

V prípade, že je reklamácia zo strany objednávateľa oprávnená, má objednávateľ právo požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny alebo právo na riadne poskytnutie služby, voľba nároku plynúceho z práv zo zodpovednosti za vady náleží objednávateľovi.

 

Objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).

 

7.   Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie na adresu prevádzkovateľa: Miroslav Macej ASMMAC, Pražská 9, 04011 Košice, e-mail: info@sporttip.sk.

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

 

Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia.

 

Ak sa prevádzkovateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

8.   Ochrana osobných údajov

 

IS obchodu s názvom sporttip.sk je oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: (v procese registrácie a prideľovania)

 

Zákazník/objednávateľ je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Prevádzkovateľ v zmysle § 10 č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúva osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ (dotknutá osoba) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť spotrebiteľa (dotknutej osoby). Predmetom spracovania sú osobné údaje fyzickej osoby spotrebiteľa v rámci internetového portálu www.sporttip.sk, sú:

meno, priezvisko,

telefonický kontakt

email

 

Osobné údaje spotrebiteľov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

 

Spotrebiteľ môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na email: info@sporttip.sk.

 

Uzatvorená zmluva je prevádzkovateľom archivovaná a je zákazníkovi/objednávateľovi dostupná v jeho profile po prihlásení sa na webe.

 

9.   Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

ČASŤ B. - Darovanie

 

V zmysle § 628 an. zákona č. 40/1964, občiansky zákonník je akákoľvek tretia osoba oprávnená poskytnúť na účet prevádzkovateľa finančnú čiastku - dar, ktorou podporí činnosť prevádzkovateľa. Poskytnutý dar – finančnú čiastku poskytuje darca dobrovoľne, na základe vážnej a slobodnej vôle a obdarovaný/prevádzkovateľ tento dar bezvýhradne prijíma. Darca nemá žiadny právny nárok na vrátenie tohto daru, s výnimkou ustanovenia § 630 zákona č. 40/1964, občiansky zákonník.

 

 

ČASŤ C. - Internetový predaj

 

Prevádzkovateľ na portáli www.sporttip.sk zverejňuje ponuky na predaj tovaru, prevádzkovateľ však priamo tento tovar na portáli nepredáva a nie je zverejnenou ponukou ani v nej uverejnenou cenou nijak viazaný, nakoľko predajcom sú tretie osoby u konkrétneho tovaru uvedené a v prípade, že zákazník na uverejnenú ponuku klikne bude presmerovaný priamo na stránky predajcu.

 

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nemá ani nemôže mať voči kupujúcemu žiadne povinnosti či záväzky plynúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predajcom, teda od prevádzkovateľa odlišným subjektom. Všetky práva plynúce z kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci uplatňovať výhradne voči predávajúcemu – teda druhej zmluvnej strane.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy sú zakotvené v zák. č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zák. č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, a podporne obchodnými podmienkami konkrétneho predávajúceho.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom portálu www.sporttip.sk je subjekt Miroslav Macej ASMMAC, so sídlom Pražská 9, 04011 Košice-Západ, IČO: 17107342, zapísaná u Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra 803-6547, e-mail: info@sporttip.sk, tel.: 0911339696 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.sporttip.sk v deň odoslania objednávky zákazníkom, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3. marca 2016.

 

 

Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk.

Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS.

V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.


Certifikát

klikni na obr. pre zväčšenie
klikni tu pre plnú veľkosť
MjNiO